ประจำปี
select
ค้นหาผู้สอบผ่าน
ชื่อ-นามสกุล :  
เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุลหน่วยงานตำแหน่ง
No records to display.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 E-mail : webmaster@oic.go.th | Website : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. 0-2283-4000 ต่อ 17
โทรสาร 0-2283-4698
Copyright 2012 © Office of the Official Information Commission,
Government House, Thailand.   All Rights Reserved.