สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 E-mail : webmaster@oic.go.th | Website : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. 0-2282-1366, 0-2281-8559, 0-2282-2283, 0-2281-8562, 0-2282-9270, 0-2282-2013
0-2281-2726 ต่อ 337, 338, 481, 482, 483, 484 หรือ 485
โทรสาร 0-2281-8543
Copyright 2012 © Office of the Official Information Commission,
Government House, Thailand.   All Rights Reserved.